• אליס אברמוביץ

עיצומים עצומים

במסגרת תיקון שנערך בפקןדת המכס בשנת 2018, נוספה לפקודה הוראת סעיף 223ב, המסמיכה את גובי המכס להטיל עיצומים כספיים על יבואנים, יצואנים, סוכני מכס, משלחים בינלאומיים, חברות תעופה וספנות וסוכני אניה במקרים של אי-עמידה בהוראות פקודת המכס בשלושה תחומים: הצהרות יבוא, טפסי הרשאה לסוכני מכס ומצהרים.

על אף שהתיקון אושר כבר בשנת 2018 בקריאה שנייה ושלישית, סוכם כי הוא ייכנס לתוקף רק לאחר שיותקנו על ידי שר האוצר תקנות, המסדירות את המקרים בהם יבוטל או יופחת העיצום הכספי. טיוטת התקנות הללו, המכונות "תקנות ההפחתה", פורסמה לאחרונה להערות הציבור, ויחד איתה פורסמו גם טיוטות של נוהל התראה מנהלית (הקובע מתי יסתפק גובה המכס במשלוח התראה במקום להטיל עיצום כספי) ונוהל מדיניות אכיפה (הקובע נסיבות בהן לא יוטל עיצום כספי).

כל המעוניינים בדבר נדרשו למסור את התייחסותם לטיוטת התקנות והנהלים עד סוף חודש אפריל 2020, בצל משבר הקורונה, כאשר לאחר קבלת ההתייחסות צפויים הנהלים והתקנות להתפרסם, באופן שיבואנים וסוכני מכס יתחילו לחטוף עיצומים כספיים וקנסות למכביר בגין עבירות יבוא.

במה דברים אמורים?

הצהרת היבוא

על פי פקודת המכס, ציון פרט לא נכון בהצהרת היבוא, או אי-צירוף מסמך שצריך היה להיות מצורף לה, יביאו לחיוב של היבואן או היצואן בעיצום כספי בגובה של 10% מהפרש מסי היבוא או 5,000 ₪ - לפי הגבוה. כך, למשל, יבואן שישכח לצרף להצהרת היבוא את רשימת האריזה (packing list), עלול לחטוף קנס של 5,000 ₪, וזאת גם בנסיבות בהן לא נגרם כל חוסר במיסי היבוא. ואולם, תקנות ההפחתה מרככות מעט את המכה עבור יבואנים, וקובעות כי אם קיים הפרש מסי יבוא בשל הפרה זהה בלמעלה מ- 20 הצהרות יבוא שהוגשו מטעם אותו יבואן, וסכום העיצום עולה על 2% ממחזור עסקאותיו, מוגבל העיצום לאותם 2% מהמחזור.

כאשר מדובר בסוכני מכס, המצב מורכב לא פחות: ראשית, על ציון פרט לא נכון בהצהרת היבוא, או על אי-צירוף מסמך להצהרה הנ"ל, עלול סוכן המכס להיות מחויב ב-1% מהפרש מסי היבוא, ובכל מקרה לא פחות מ-500 ₪. גזירה זו תבוטל רק אם יצליח להוכיח, שהפרט הלא נכון שנכלל בהצהרה נמסר לו על ידי היבואן או היצואן.

בנוסף, כל טעות של סוכן המכס בהצהרת היבוא - במספר היבואן, בסוג המטבע, במקור הטובין, במספר שטר המטען או בסיווג הטובין - יביאו להטלת עיצום כספי על סוכן המכס בסכום של 150 ₪ לכל הצהרת יבוא, וזה המצב גם לגבי אי צירוף חשבון מטענים, שטר מטען, חשבון הובלה, מסמך העדפה או חשבון ספק להצהרת היבוא. ואולם, אם בוצעה הפרה זהה במספר הצהרות יבוא שהוגשו על ידי אותו סוכן מכס ונבדקו לאחר התרתן – מוגבל העיצום הכספי בגין כל ההצהרות גם יחד ל-15,000 ₪.

עוד קובעות תקנות ההפחתה, כי ציון פרט שגוי בהצהרת יבוא או אי-צירוף מסמך שיש לצרפו בפעם הראשונה, ובנסיבות בהן השגיאה לא יצרה הפרש במיסי היבוא (או שההפרש שנוצר הוא עד 2,500 ₪), עשוי סוכן המכס לזכות בהנחה של 50% בעיצום הכספי.

ואולם, במקרה בו מדובר בהפרה הנוגעת להצהרת יבוא, והמפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו, דיווח עליה, שילם את החוסר במיסי היבוא, ולא נפתחה בעניינו חקירה או בדיקה לפני הדיווח (בדומה לנוהל גילוי מרצון) – מאפשר נוהל ההתראה המינהלית לגובה להסתפק בהתראה במקום בהטלת עיצום כספי.


טפסי הרשאה (יפויי כוח) לסוכני מכס

בתחום טפסי ההרשאה לסוכני מכס יש שני סוגי עיצומים: סוכן מכס שלא אימת את חתימת היבואן על יפוי הכוח ישלם על כך עיצום כספי בסך של 400 ₪, וכל חריגה אחרת בעניין זה (למשל אי הגשת כתב ההרשאה למכס או אי מילוי איזשהו פרט מפרטי טופס מכס 165ב) עלולים להביא לחיוב סוכן המכס ב-5,000 ₪.

מצהרים

סוכן אניה, קברניט אניה, משלח בינלאומי, חברת ספנות, חברת תעופה או סוכן מכס שלא יגישו מצהר במועד - יחויבו בעיצום כספי בסך של 25,000 ₪ (ותשומת הלב של סוכני המכס מופנית במיוחד למשלוחים בהובלה יבשתית, שם מחייב הדין את סוכן המכס עצמו להגיש את המצהר). עם זאת, תקנות ההפחתה קובעות כי הגשת מצהר באיחור של עד 6 שעות, או עד שעתיים לפני מועד הגעת הטובין לישראל, או כל עוד למטען נותרה לפחות מחצית זמן המסע מנקודת היעד לישראל (לפי המוקדם מבין כולם) תביא להפחתה של 75%, כך שבמקום לשלם 25,000 ₪, ישולמו "רק" 6,250 ₪.

על אף האמור, משלח בינלאומי שלא הגיש מצהר במועד יהיה זכאי להנחה מיוחדת, וישלם רק 1,000 ₪ בגין כל מצהר המוגש באיחור.

בנוסף, מילוי פרט לא נכון במצהר יביא לעיצום כספי בסך של 2,500 ₪.


הנחות כלליות והמרת העיצום בהתראה

על פי טיוטת נוהל ההתראה המנהלית, יהיה גובה המכס מחויב לשלוח התראה מנהלית במקום הודעת חיוב במקרים של הוראה חדשה או שינוי מדיניות האכיפה לחומרה.

מפר שלא עבר שום עבירה על דיני המכס בארבע שנים יקבל הפחתה נדיבה של 20%, ואילו מפר שלא עבר עבירה זהה בשלוש שנים, לעומת זאת, יזכה להפחתה צנועה יותר של 10% בלבד.

אם יצליח המפר לשכנע את הגובה שנקט בפעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, הוא עשוי לזכות בהנחה של 40%.

מפר שהוא יחיד, עשוי לזכות בהנחה של 50%, אם ההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות.

ככלל, אם סכום העיצום הכספי עולה על 5% ממחזור עסקאותיו של המפר, רשאי הגובה להפחית את העיצום הכספי ל-5% מהמחזור.


סוף דבר

החיוב בעיצומים כספיים הפך נפוץ בשנים האחרונות, והוא מצוי בסמכותם של גופי אכיפה שונים, כגון הרשות לניירות ערך, אגף מס הכנסה, הרשות לאיסור הלבנת הון ועוד.

לכאורה, יש במשטר של עיצומים כספיים משום ברכה, בשל העדפת אכיפה מנהלית על אכיפה פלילית, הכרוכה במשאבי ציבור רבים. יחד עם זאת, חשוב שלא ייעשה שימוש לא זהיר בכלי זה, דבר שיוביל להטלה סיטונאית של עיצומים כספיים, גם ללא הצדקה עניינית. במילים אחרות, אסור שידם של גובי המכס תהיה "קלה על ההדק".

זאת ועוד, לגבי אף אחת מהעילות להטלת עיצומים כספיים לא נאמר כי העיצום יוטל רק אם המעשה בוצע "ללא הצדק סביר". בפסיקת בתי המשפט נקבע, כי משמעות קיומו של "הצדק סביר" היא העדר רשלנות, שכן מדובר במבחן אובייקטיבי של אדם סביר, בנעליו של המפר. ראוי היה, אפוא, להוסיף את התנאי האמור ("ללא הצדק סביר") לכל העילות להטלת עיצום כספי, דבר שיבטיח כי ניתן יהיה להתגונן מפני הכוונה להטלת העיצומים הכספיים, במצבים שבהם אין הצדקה להעניש על טעות אנוש, שאינה רשלנית, וזאת הן מול רשות המסים והן בערעור לבית המשפט על החלטת גובה המכס.

103 צפיות