• אליס אברמוביץ

עמיל מכס שילם את ההוצאות במקומך? מחובתך לשפות אותו עליהן

פעילות עמיל המכס מאופיינת בכך שהוא משלם את ההוצאות עבור שחרור טובין מפיקוח המכס עבור הלקוח, וזאת אף אם לא קיבל את פירוט ההוצאות המלא מראש, ולכן גם לא גבה אותן מהלקוח מלכתחילה. מאליו מובן, כי מצב דברים זה יוצר, לעיתים, חיכוכים ואי הסכמות מול הלקוח.

כך אירע לחברת אדיב – עמילות והובלה בינלאומית בע"מ, שללקוחתה – חברת רביע נופי בע"מ – נותרה יתרת חוב של כ-70,000 ₪, בעיקר בגין דמי אחסנה ודמי השהיית מכולה, ועל כן היא נאלצה להביא את עניינה בפני בית המשפט.אדיב הסבירה כי פעילותה מתנהלת כך שכל החיובים יוצאים על שם הלקוח, אך בפועל משולמים מחשבון עמיל המכס עבור הלקוח, שכן הגורמים אשר משחררים את המטען סומכים על עמיל המכס בלבד שישלם את חשבונות לקוחותיו. עד להוצאת חשבון סופי, נשלח ללקוח חשבון לתשלום מקדמה, בהתאם לסכומי החיוב המשוערים, והחשבון הסופי יוצא לאחר שחרור הסחורה ולאחר שנשלח לעמיל המכס החשבון הסופי.

טענת ההגנה של הלקוחה הייתה, כי לא נחתם כל הסכם שירות בין הצדדים המסדיר את אופי ההתקשרות ביניהם, וממילא אדיב התרשלה בתפקידה, שכן הטובין המיובאים שוחררו מהמכס לאחר תקופת אחסון ממושכת של כ- 30 יום, בסופו של דבר, נאלצה הלקוחה לשחרר את הטובין בעצמה.

לטענותיה אלו של הלקוחה השיבה אדיב, כי העיכוב בשחרור הסחורה היה דווקא באשמתה של הלקוחה, אשר ביקשה להחליף חשבוניות, ולעכב את השחרור מכיוון שמפעלה לא היה מוכן להרכבה. עיכוב נוסף אירע בשל העובדה שמדובר בסחורה שהגיעה בחלקים, ועל מנת למנוע דרישה להמצאת אישור, נדרשה הלקוחה להמציא למכס ערבויות ואסמכתאות לכך שמדובר בסחורה המרכיבה מוצר אחד סופי. לטענתה, רק לאחר שהתמלאו כל התנאים, שילמה אדיב את התשלומים שנדרשה לשלם, ומיד לאחר מכן שוחררו הטובין לידי הלקוחה.

בית המשפט שמע את עדויות הצדדים, וקבע כי הלקוחה שילמה את המקדמה, כפי שנדרשה ממנה באופן מלא ואילו את יתרת התשלום, לא שילמה, מבלי שטרחה לבדוק האם ישנם רכיבים כלשהם באותו חיוב שעליה לשאת בהם. "הנני סבורה", קבעה השופטת, "כי לא צריכה להיות מחלוקת בנוגע לתשלומים שיש לשלם לגופים השונים, הן בגין האחסון והן בגין המס. מנהל הלקוחה ניסה אמנם בעדותו לציין, כי אינו מכיר את החברה המאחסנת או כי לא ידועים לו תשלומים אלו ואחרים שיש לשלם לצים או לחברה המאחסנת ואולם, אין בכך כדי לשלול חובתו לשלם עבור האחסון. בדיוק לשם כך נשכרים שירותיו של עמיל מכס, העמיל הוא זה שיוצר קשר ומתקשר עם הגורמים בנמל ולא הלקוח צריך להכיר את נותני השירותים או להתקשר עמם, כאשר גם הנתבעת אינה חולקת על העובדה שהטובין אוחסנו בנמל ויש לשלם לנותני השירותים עבור שירותי האחסון".

מנגד, ראיות אדיב התבססו על כרטסת הנהלת החשבונות של החברה, שבה מצוינות בזמן אמת כל הפעולות אשר נעשות על ידה. "מצאתי מקום ליתן משקל של ממש לכרטסת. מדובר בכרטסת הנעשית בזמן אמת ומשקפת את מלוא פעולותיה של התובעת, בין אם מדובר בעניינים טכניים ובין אם מדובר בפעולות מהותיות שנעשו על ידי התובעת. לתובעת בוודאי לא היה אינטרס לרשום בכרטסת רישומים שאינם מדויקים בזמן אמת והיא בוודאי לא צפתה את הגשת התביעה כאן בעת ביצוע הרישום... ההסבר שניתן על ידי התובעת לעיכוב, נתמך ברישומי התובעת. מתוך רישומים אלו למדתי, כי מיד כשהייתה הערכה ראשונית של סכום המס, נשלחה דרישת תשלום לנתבעת... טענות הנתבעת עצמן נותרו ללא כל תמיכה ולכן יש לקבל את מלוא טענות התובעת לעניין גובה התשלום, טענות שנתמכו כולן באסמכתאות, כאשר גם טענת הקיזוז הינו לגבי רק חלק מהסכום, כשלא ניתן הסבר מדוע הסכום שאינו שנוי במחלוקת אינו משולם".

אשר על כן, קיבל בית המשפט את תביעת אדיב במלואה, וחייב את הלקוחה בתשלום החוב, בתוספת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 9,000 ₪.

[תאמ (אש') 9760-04-17 אדיב עמילות, הובלה בינלאומית בע"מ נ' רביע נופי בע"מ, פסק דינה של השופטת סבין כהן מיום 28.3.19, אדיב יוצגה על ידי עוה"ד אבי אלבו, והלקוחה יוצגה על ידי עוה"ד רון קלנר].

124 צפיות