• אליס אברמוביץ

מה יהיה עם הסיגריות האלקטרוניות?

בישראל, יש פיקוח פרלמנטרי על העלאת מסי יבוא על טובין. חוק מסי מכס ובלו (שינוי התעריף), תש"ט-1949 קובע כי תוקפו של צו של שר האוצר, המגדיל מסי יבוא על טובין, או המטיל מס על טובין שעד אז היו פטורים ממסי יבוא יפקע אם לא יאושר תוך חודשיים על ידי ועדת הכספים של הכנסת. עוד נקבע שם, כי החלטת ועדת הכספים תונח על שולחן הכנסת ותקבל תוקף בתום שבעה ימים מיום הנחתה, אלא אם תבוא דרישה מצד חבר כנסת שהכנסת תבטל אותה. אם תועלה דרישה כאמור, תובא החלטת ועדת הכספים לאישור הכנסת, ורק אם תאושר במליאה – ייכנס הצו לתוקף.ביום 22.11.21, פרסם שר האוצר את צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 7), התשפ"ב – 2021, במסגרתו הוטל במפתיע וללא התראה מס קנייה בשיעור של 360% אל"פ מ-32.72 ₪ ליחידה על סיגריות אלקטרוניות.


עוד לא יבשה הדיו על הצו הראשון, פורסם ברשומות, ביום 25.1.22, צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 16), התשפ"ב – 2022, במסגרתו שונה המיסוי לסיגריות אלקטרוניות, כך שמס הקנייה הופחת ונקבע על 270% ועוד 8.16 ₪ למ"ל אל"פ מ-15.64 ₪ למ"ל. במסגרת זאת שונה המס הקצוב מסכום קצוב ליחידה לסכום קצוב למ"ל נוזל.


בסמוך לאחר מכן, ביום 31.1.22, פורסם ברשומות צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 17), התשפ"ב – 2022, במסגרתו נערכו שינויים שאינם רלוונטיים לענייננו, והמיסוי של סיגריות אלקטרוניות לא השתנה ונותר 270% ועוד 8.16 ₪ למ"ל אל"פ מ-15.64 ₪ למ"ל. צו זה אמור היה לפקוע ביום 14.2.22 בחצות, אלא אם כן יאושר על ידי מליאת הכנסת, אלא שהוא כלל לא הובא לאישורה של מליאת הכנסת, ועל כן גם לא אושר. משמעות הדבר היא, כי אור לבוקר 15.2.22 – הצו פקע, ושיעור המס המוטל על סיגריות אלקטרוניות חזר להיות אפס.


ואולם, למחרת, ביום 16.2.22 פורסם ברשומות צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 18), התשפ"ב – 2022, במסגרתו שונה המיסוי לסיגריות אלקטרוניות, ונקבע כי על נוזל למילוי סיגריות אלקטרוניות יחול מס קנייה בגובה 243% מהמחיר הסיטוני השכיח בתוספת 7.34 ש"ח למ"ל, אשר בכל מקרה לא יפחת מ- 14.08 ש"ח למ"ל. מדובר בהפחתה משיעור המס שהוטל בצו הקודם, כאשר רכיבי המיסוי הופחתו ב-10% כל אחד מהם.


צו אחרון זה אמנם אושר על ידי ועדת הכספים של הכנסת, אולם מכיוון שהוגשו התנגדויות – הוא הובא אמש לאישור במליאת הכנסת, והמליאה דחתה את החלטת ועדת הכספים. בעקבות זאת, הודיעה אמש רשות המסים כי לא יגבה כל מס על סיגריות אלקטרוניות, ושיעור המס בצו תעריף המכס אכן הופחת הבוקר לאפס.


האם רשאי שר האוצר לפרסם מחר בבוקר צו חדש, זהה, כך שמרוץ הזמנים יתחיל מחדש? בבג"ץ (ירושלים) 1827/92 התאחדות התעשיינים בישראל נ' שר האוצר משנת 1992 נדונה השאלה, ובית המשפט העליון קבע כי "צו מכס, שיבוא מיד בסמוך לביטול על-ידי הוועדה או של סירוב הוועדה לאשרו או לאחר החלטת המליאה לבטל צו זהה, יש להניח שיבוטל על אתר על-ידי הוועדה... בית המשפט יכול גם כן לבטל את הצו, אם מסקנתו תהיה, כי נעשה שימוש פסול בסמכות".


אז צו זהה אי אפשר. מה לגבי צו דומה? באתר YNET צוטט ח"כ ינון אזולאי מש"ס אומר כי "הייתה שאלה פשוטה - האם משרד הבריאות הזמין סקר או מחקר בנושא? שאלנו על פי מה אתם מבססים את אחוזי המס? אין מחקר. אנחנו רוצים שהנוער לא ישתמש בסיגריות אלקטרוניות וביקשנו לפעול נגד סיגריות חד-פעמיות שהם הבעיה, אבל משרד הבריאות התעלם מאיתנו". מכיוון שהמחוקק ביקש לקיים פיקוח פרלמנטרי על העלאת מסי יבוא, ומכיוון שהכנסת נימקה את ההתנגדות בכך שלא הוצגה תשתית עיונית לשיעורי המס המוגדלים, להערכתנו לא ניתן יהיה להוציא צו חדש לפני שתוכן התשתית העובדתית הנדרשת, ואם יפורסם צו כזה – להערכתנו הוא יבוטל על ידי בית המשפט.

92 צפיות