• אליס אברמוביץ

"לא ידעתי, לא שמעתי" – לא תופס

הפניקס חברה לביטוח בע"מ הייתה המבטחת הימית של מטען רהיטים שהגיע ארצה מאינדונזיה כשהוא ניזוק. היא שילמה ליבואן הישראלי את תגמולי הביטוח מכוח הפוליסה, והגישה תביעה נגד המוביל הימי, שלטענתה היה האחראי לנזק.כידוע, בתביעות שיבוב מעין אלו נכנס המבטח בנעלי המבוטח, ועל כן טען המוביל הימי – EVERGREEN – כלפי הפניקס, כי בשטר המטען, שהוא חוזה ההובלה בינו ובין היבואן הישראלי, ישנה תניית שיפוט המחייבת את הצדדים להתדיין בלונדון, ועל כן על בית המשפט לעכב את ההליך המתנהל בישראל.


בתשובה לכך, טענה הפניקס כי תניית השיפוט מופיעה באותיות טל ומטר בסעיף 29 של "תנאי ההובלה". תנאים אלה אמנם צורפו לבקשת עיכוב ההליך של המוביל הימי שהוגשה לבית המשפט, אך הלכה למעשה מעולם לא הוצגו או נמסרו ליבואן או למייצגו, המשלח הישראלי, ועל כן האמור בהם אינו מחייב את היבואן, או את המבטחת הנכנסת בנעליו.


בית המשפט דחה את הטענה, בקבעו כי "בצדו הקדמי של שטר המטען לא מפורטים כל "תנאי ההובלה", בהעדר מקום לפרטם במלואם בעמוד אחד, אך ישנה הפניה אל "תנאי ההובלה" ואל העובדה כי הם מחייבים ומהווים חלק מחוזה ההובלה. ההפניה מופיעה אמנם באופן תמציתי, ובכתב קטן, כמקובל בשטרי מטען, וכמתבקש מאופיו של שטר מטען... אולם היא ברורה די הצורך, ואין כל אפשרות כי צד לשטר המטען יוכל להימנע מן המסקנה המתבקשת כי בצד התנאים המיוחדים המפורטים בצדו הקדמי של שטר המטען, חלים גם "תנאים כלליים" שאינם מצויים בצד הקדמי אך מהווים חלק מחוזה ההובלה... צד לחוזה שלא טרח לעיין בתנאים כלליים אליהם מפנה החוזה, אף שיכול היה לעיין בו, לא יוכל להלין אלא על עצמו... אין זה משנה אם "תנאי ההובלה" מופיעים על גבי צדו האחורי של שטר המטען, כפי שהיה נהוג במקרים אחרים בעבר, או שהם מצויים במסמך נפרד, שהחוזה מפנה אליו, ובלבד שניתנה האפשרות לעיין בהם, וזהו המבחן העיקרי שיש לגזור מן הפסיקה הענפה שניתנה בהקשר זה בעבר... המצהיר, מנהל החברה מקבלת המטען, חברת שילוח בינלאומי ועמילות מכס, טוען כי "תנאי ההובלה" לא נמסרו לחברה, כי החברה לא קראה אותם, לא היתה מודעת להם, ולא הסכימה להם. אך הוא איננו טוען כי התנאים לא עמדו לעיון אנשי החברה. משכך, לא הוכח כי "תנאי ההובלה" לא עמדו לעיונה של מקבלת המטען, והמסקנה המתבקשת היא כי ככל שמקבלת המטען אכן לא היתה מודעת ל"תנאי ההובלה" כנטען - מדובר, כאמור, בחברה העוסקת בשילוח בינלאומי - הדבר נבע מבחירתה שלא לעיין ב"תנאי ההובלה" שעמדו לעיונה".


אשר על כן, בית המשפט שלח את הפניקס להגיש את תביעתה מחדש במקום השיפוט המוסכם.


[ת"א (שלום חי') 22916-03-22 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' EVERGREEN MARINE SINGAPORE PTE LTD, פסק דינו של השופט אייל דורון מיום 24.7.22, הפניקס יוצגה על ידי עוה"ד אריאל זיסמן, EVERGREEN יוצגה על ידי משרד ש. פרידמן, אברמזון ושות'].

85 צפיות