• אליס אברמוביץ

טרטור היבואן לא משתלם

חברת סובחי נח'לה ובניו בע"מ ביקשה לייבא בוטנים מהודו. המכולה הגיעה ארצה ביום 7.1.19, בליווי תעודת בריאות מטעם הרשויות בהודו, המעידה כי מקור הבוטנים בהודו, כי הם נקיים ממזיקים וכי עברו אידוי במתיל ברומיד.חרף זאת, ביום 17.1.19 הודיע משרד החקלאות ליבואנית, שחסרה הצהרה בתעודת הבריאות, וזאת מבלי לפרט מהי ההצהרה החסרה, ומי הוא הגורם המוסמך אשר ממנו יש לבקשה. אצה רצה היבואנית, וביקשה מהספק ההודי הצהרה חתומה, לפיה הבוטנים המיובאים נקיים מנגעים, חיים או מתים. ההצהרה נמסרה למשרד החקלאות ביום 27.1.19, אולם משרד החקלאות הודיע כי על היבואנית להציג אישור ממשרד החקלאות ההודי, ולא מהספק.

היבואנית לא אמרה נואש, פנתה למשרד החקלאות ההודי, וביום 5.2.19 הציגה למשרד החקלאות תעודה מאושרת כדת וכדין, לפיה הבוטנים נקיים מכל נגע, אולם בכך לא תמו תלאותיה ביום 6.2.19 שלח משרד החקלאות ליבואנית דרישה להציג הצהרה על כך שהבוטנים המיובאים נבדקו ונמצאו חופשיים מהנגעים הספציפיים ""Puccinia arachidis Speg.; Naupactus leucoloma Boeman;Trogoderma granarum Everts".

למרות שסברה כי ההצהרות הנוספות שנדרשו על ידי משרד החקלאות, באשר לניקיון הטובין מנגעים ספציפיים, הן ממילא הצהרות אשר כבר הוצהרו על ידי הספק ועל ידי משרד החקלאות ההודי, פנתה היבואנית פעם נוספת לספק ההודי במטרה לקבל תעודת בריאות נוספת, שלישית במספר, מאת משרד החקלאות ההודי. במקביל לכך, פנתה היבואנית למשרד החקלאות ביום 11.2.19, בבקשה לשחרר את הבוטנים מבלי להידרש לתיקון הנוסף של תעודת הבריאות על ידי משרד החקלאות ההודי, וזאת מאחר ולעמדתה הטובין עומדים בדרישות תקנות הגנת הצומח, לאחר שסיפקה הצהרות על כך שהטובין נקיים מכל נגעים, ואף הצהירה כי היא מוכנה לשאת בעלויות הנדרשות על מנת להבטיח לשביעות רצון משרד החקלאות כי הבוטנים חופשיים מכל נגע, באמצעות בדיקות מעבדה בישראל.

לאחר שנמסר ליבואנית כי עניינה הועבר לטיפול המחלקה המשפטית של משרד החקלאות, עשתה היבואנית ניסיונות חוזרים ונשנים לקבל מענה לפנייתה מיום 11.2.19, וכן לעדכן את נציגי משרד החקלאות כי הספק ההודי הודיע כי משרד החקלאות והרשויות בהודו הבהירו כי אינם מוכנים לשתף פעולה ולתקן את תעודת הבריאות בפעם השלישית.

ביום 27.2.19 השיב משרד החקלאות ליבואנית כי התיקון האחרון לתעודת הבריאות אינו עונה על הדרישות המהותיות של התקנות, שכן אין בו התייחסות ספציפית לחופשיות מן הנגעים המפורטים בתקנות כפי שנבדקו טרם המשלוח. כן צוין, כי ההבחנה הקבועה בטופס תעודת הבריאות, בין הצהרה כללית שהתוצרת נקייה לבין הצהרות נוספות בהתאם לדרישות הספציפיות של מדינת היעד, היא הכרחית וחשובה, ועל כן הוצע ליבואנית לפנות לספק ו/או למשרד החקלאות בהודו בדרישה לתקן את תעודת הבריאות בשלישית. כמו כן, נדחתה בקשת היבואנית לערוך בדיקות בישראל, בנימוק כי על פי התקנות הרלוונטיות על הבדיקה להיעשות בארץ המוצא, קודם לאריזת הבוטנים ושילוחם.

בהמשך להשתלשלות אירועים אלה, ולאחר שהמכולה עוכבה בנמל למעלה משבעה שבועות, תוך שהיבואנית נאלצת לשאת בעלויות דמי האחסון ודמי השהיית המכולה, הגישה היבואנית עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי בחיפה.

כב' השופטת בטינה טאובר קיבלה את עתירת היבואנית במלואה, תוך שהיא קובעת כי "...תעודת הבריאות המתוקנת של משרד החקלאות ההודי הגם שאין בה התייחסות פרטנית לנגעים הספציפיים, אלא התייחסות לכלל הנגעים כולם, גם אם לא מתיישבת עם הדרישות של תקנות הגנת הצומח, מקימה לכל הפחות הנחה כי תכולת המשלוח נקייה מנגעים, וזאת לאור הצהרות חוזרות ונשנות של משרד החקלאות ההודי שהינו הרשות המוסמכת בהקשר זה... דומה כי מסכת ארוכה זו הייתה נמנעת אילו הייתה המשיבה מפרטת וממקדמת את דרישותיה כבר במענה לפנייתה הראשונה של העותרת ... גם אם לא היה בתעודת הבריאות המתוקנת מאת משרד החקלאות ההודי כדי לספק את דרישת תקנות הגנת הצומח, הרי שכאמור עומדת לנציגי המשיבה הסמכות לפעול בהתאם לתקנה 8(א) לתקנות הגנת הצומח, המאפשרת מסלול חילופי לייבוא צמחים גם במקרים בהם לא התקיימו התנאים הקבועים בתקנות הגנת הצומח, כך שאף אם מצא המפקח כי המשלוח אינו חופשי מנגעים, עדין עומדות בפני המפקח מספר חלופות, ובין היתר, רשאי המפקח כאמור להורות על חיטוי המשלוח כולו או מקצתו ו/או על שליחת המשלוח לבדיקה במעבדה רשמית.... משמתקין התקנות נתן בידי המפקח את הסמכות לנקוט בהליך בדיקה ו/או חיטוי ביחס למשלוחים נגועים, הימנעות נציגי המשיבה מלהפעיל סמכות זו לגבי המשלוח הנוכחי לגביו הוצגו כאמור תעודות בריאות השוללות קיומם של נגעים כלשהם, אינה מידתית ואינה עומדת במבחני הסבירות".

בית המשפט הורה, אפוא, על שחרור משלוח הבוטנים בכפוף לבדיקת מעבדה ו/או חיטוי, וחייב את משרד החקלאות בהוצאות בסך של 15,000 ₪ לטובת היבואנית.


[עתמ (חי') 6676-03-19 סובחי נח'לה ובניו בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר, פסק דינה של כב' השופטת בטינה טאובר מיום 18.3.19, היבואנית יוצגה על ידי עוה"ד גיל נדל, ומשרד החקלאות יוצג על ידי הפרקליטות].

212 צפיות