• אליס אברמוביץ

בית הדין אסר על עובד לשעבר בחברה לעמילות מכס ושילוח בינ"ל ליצור קשר עסקי עם לקוחות

רופא, אדריכל ועורך דין התווכחו של המקצוע העתיק ביותר. אמר הרופא: "חווה נבראה מצלעו של אדם. זהו ניתוח רפואי", אמר האדריכל: "מי אם לא אדריכל יצר גן עדן מתוהו ובוהו?", הגיב עורך הדין: "ומי אתם חושבים יצר את התוהו ובוהו???". ובכן, זהו סיפורה של חברה לעמילות מכס שהעסיקה איש מכירות בעל רישיון לעריכת דין.תים תובלה בינלאומית בע"מ היא חברה העוסקת בשילוח בינלאומי של מטענים ובעמילות מכס, שברשימת לקוחותיה מצויות חברות מהמגזר הערבי לרבות מהרשות הפלסטינאית. הישאם ביטאר התקבל לעבודה בחברה כאיש שיווק ומכירות שיטפל בלקוחותיה שבמגזר הערבי ויגייס לקוחות חדשים. ביום 18.11.19 נחתם בין הצדדים הסכם עבודה אשר כלל, בין היתר, תניית אי־תחרות, לפיה "העובד מתחייב כי לא יפנה ו/או ייצור קשר, במישרין או בעקיפין... בין כעובד ובין כעצמאי, עם לקוחות החברה ו/או חברות הבנות שלה, ו/או ייתן במישרין או בעקיפין ללקוחות החברה ו/או ללקוחות חברות הבנות שלה, שירותים בתחום עמילות מכס ו/או בתחום השילוח במשך תקופה של שנתיים לפחות מסיום הסכם זה, מכל סיבה שהיא, אלא בהסכמתה ובאישורה מראש ובכתב של החברה".


ביטאר היה גם בעל רישיון לעריכת דין, אך לא עסק בעריכת דין בזמן קבלתו לעבודה בחברה. ביום 1.9.21 הודיע ביטאר לחברה על התפטרותו מעבודתו אצלה. למחרת, פנה אליו מנכ"ל החברה, והתעניין בתוכניותיו לעתיד, שכן היה משוכנע שבכוונתו לעסוק בהוצאת אישורים ולא להתחרות בחברה, ואף הציע לו שיתוף פעולה. ביטאר השיב כי הוא שוקל להפעיל את רישיון השילוח שלו, ושהוא לא מנוע מלפנות ללקוחות של החברה, להציע להם את שירותיו ולפעול ללא הגבלה. נוכח תשובתו זו, הבהיר לו מנכ"ל החברה שהדבר מנוגד להסכם העבודה ומהווה הפרה יסודית שלו. נוכח חילופי דברים אלה, ומאחר שהחברה חששה שבכוונת ביטאר לעשות שימוש בסודותיה המסחריים היא הורתה לו שלא להגיע למשרדיה.


לאחר סיום יחסי העבודה, נודע לחברה כי בניגוד להתחייבותו בהסכם העבודה, מעניק ביטאר שירותים ללקוחה שלה – חברת German Medical Care מעזה, עמה היה בקשר בזמן עבודתו בחברה. בנסיבות אלה ביקשה תים מהחברה העזתית שלא לשתף פעולה עם ביטאר, ולא לתת יד להפרת התחייבותו כלפיה לפי הסכם העבודה. בסמוך לאחר מכן, התקבל מכתב תשובה מטעם החברה העזתית, שעליו היה חתום – לא פחות ולא יותר - ביטאר כבא כוחה. לא זו אף זו, ביום 3.11.21 הגיש ביטאר, בשמה של החברה העזתית, בקשה למתן צו עשה זמני ותביעה כספית נגד החברה על סך של 99,112 ₪, וזמן קצר לאחר מכן התקבל אצל החברה מכתב התראה נוסף מביטאר בשם חברה נוספת – חברת שרקאת בירד פלחיט – גם היא לקוחה של החברה. הן בתביעה בשם החברה העזתית והן במכתב ההתראה בשם חברת בירד העלה ביטאר טענות לגבי התנהלותה של תים, וטען טענות ביחס לסכומים בהם היא חייבה את שתי החברות כלקוחותיה. לטענת תים, ביטאר נחשף לסכומים אלה ולשיטות העבודה במהלך עבודתו אצלה. לטענתה, ביטאר אף האשים את החברה בביצוע עבירות פליליות, ובין היתר העלה נגדה טענות שונות כמו תרמית, הטעיה ועוד. במכתבו האחרון אף הזהיר ביטאר את החברה כי יגיש תביעה ייצוגית נגדה.


לאחר הדברים האלה, פנתה חברת תים לבית הדין לעבודה בבקשה כי יינתן נגד ביטאר צו מניעה זמני, המונע ממנו להיות בקשר עסקי מכל סוג שהוא עם לקוחות החברה.


בית המשפט דחה את טענת תים לפיה ביטאר עוול כלפיה בעוולה מסחרית בכך שהשתמש ברשימת הלקוחות שלה, שכן לא הוכח כי רשימת הלקוחות אכן מהווה סוד מסחרי, אך קבע כי ביטאר כן הפר את חובת תום הלב שלו כלפי תים: "מכל האמור לעיל עולה לכאורה (בשלב זה של הדיון) כי התנהלותו של המשיב מהווה הפרה של חובות האמון ותום הלב אשר ביחסי העבודה ובסיומם. המשיב פעל תוך הפרת חובת האמון עת יצר קשר עם לקוחותיה של המבקשת, החברה מעזה וחברת בירד, ועת החל לתת להם את שירותיו כעורך דין תוך שהוא עשה שימוש במידע שהיה ברשותו על עסקיה של המבקשת כנגד המבקשת. במקרה דנן, נראה שהחובה שלא לפנות ללקוחות של המבקשת לא מצריכה הסכם עבודה או אף הוכחת קיומו של סוד מסחרי אלא מדובר במושכלות יסוד מכוח חובת תום הלב ביחסי עובד-מעסיק".


לאור זאת, נקבע כי "המשיב עשה לכאורה שימוש במידע הנוגע לפעילותה של המבקשת שנחשף אליו במהלך עבודתו אצלה עת טיפל בעניינן של חברות אלו. לכאורה בהתנהגותו זו המשיב הפר גם את חובת האמון וחובת תום הלב המתחייבות מקיומם של יחסי העבודה וסיומם. בענייננו, מאזן הנוחות נוטה לטובת מתן הצו (בהיקף מוגבל). כמו כן, נראה כי גם שיקולי יושר מצדיקים את מתן הסעד הזמני" ועל כן נאסר על ביטאר (בעצמו או באמצעות צד ג') ליצור כל קשר עם לקוחותיה של תים (שהיו הלקוחות שלה עד למועד סיום עבודתו אצלה) כדי לתת להם שירות משפטי או לייצג אותם בהליכים נגדה.


[סעש (ת"א) 61341-02-22 תים תובלה בינלאומית בע"מ - הישאם ביטאר, החלטתה של כב' השופטת הבכירה כב' עידית איצקוביץ מיום 25.4.22. תים יוצגה על ידי עורכי הדין אורי ויזנברג ומיכל דה מונטה אליהו, וביטאר יוצג על ידי עו"ד באסם חתו].

271 צפיות